INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

  Szanowni Państwo!

  W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ z dnia 27.IV.2016 r nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /zwanych dalej RODO/ informujemy, iż :

  1/ Administratorem Państwa danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Laurus Łukasz Kuza z siedzibą w Giebułtowie, ul. Leśna 15, 32-085 Giebułtów nr NIP: 6771397642; adres e-mail: sklep@montuje-serwisuje.pl , tel. 662 00 99 27. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można również kontaktować się listownie oraz na w/w adres mailowy spółki.

  2/ Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, gdyż dotyczy realizacji zawartych z Państwem umów oraz art.6 ust.1 lit. f RODO dotyczącego przetwarzania danych na podstawie zobowiązań do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, przy czym prawnie uzasadnionym interesem leżącym u podstaw przetwarzania danych jest realizacja interesów faktycznych, prawnych i gospodarczych wynikającej z prowadzonej współpracy gospodarczej.

  3/ Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w następujących celach:

  – realizacji współpracy handlowej w szczególności wykonywania zamówień i dostaw, realizacji usług, wzajemnych zobowiązań,

  – dokonywania wzajemnych rozliczeń, potwierdzania sald i dochodzenia oraz windykacji należności,

  – rozpoznawania reklamacji i prowadzenia korespondencji w tym zakresie,

  – działań marketingowych,

  – prowadzenia wszelkiej innej naszej korespondencji.

  4/ W ramach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, przetwarzane będą: imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, podany adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer NIP /gdy ma znaczenia/, numer konta bankowego /gdy ma znaczenie/, informacja na temat. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji zawartych umów.

  5/ Państwa dane osobowe mogą być udostępniane jedynie:

  – audytorom i biegłym rewidentom,

  – ubezpieczycielom,

  – bankom i innym instytucjom finansowym,

  – firmom factoringowym,

  – doradcom prawnym i finansowym, kancelariom prawnym dochodzącym należności na drodze prawnej,

  – firmom marketingowym – jeżeli będzie to konieczne,

  – producentom dostarczonych urządzeń w szczególności firmie Viessmann w zakresie działań serwisowych oraz gwarancyjnych,

  – sądom powszechnym, urzędom, organom administracyjnym, podatkowym, egzekucyjnym oraz organom Państwa.

  6/ Okres przechowywania danych osobowych nie będzie dłuższy, niż niezbędny dla opisanych powyżej celów przetwarzania tych danych osobowych.

  7/ Państwo posiadacie pełne prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich uzupełnienia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wnoszenia skarg do stosownych organów oraz usunięcia – o ile dane te nie będą już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone i nie ma żadnej innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania, chyba, że ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  8/ Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz do organizacji międzynarodowych